[x] ปิดหน้าต่างนี้
ศูนย์จัดการความรู้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
 


วิชาการ
เรื่อง : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะหลักการใช้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สรุปย่อสาระสำคัญ ชื่อเรื่อง          รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะหลักการใช้ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 

ผู้ศึกษา           นางสาวนันทกานต์  สุนา

ปีการศึกษา      2559

 บทคัดย่อ 

           รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะหลักการใช้ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ  1) พัฒนาแบบฝึกทักษะหลักการใช้ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2) ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะหลักการใช้ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 และ 3)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะหลักการใช้ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  โรงเรียนบ้านนาซาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2559  จำนวน  19  คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษามี 4 ชนิด  ได้แก่  1) แบบฝึกทักษะหลักการใช้ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 2) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง หลักการใช้ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 จำนวน  แผน  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนก (B)  ตั้งแต่  0.34  ถึง  0.79  ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.86  และ  4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะหลักการใช้ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  จำนวน  15  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนก  ตั้งแต่  0.38  ถึง  0.79  และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  เท่ากับ  0.94  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

           ผลการศึกษาพบว่า

               1. แบบฝึกทักษะหลักการใช้ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.71/83.16 

               2ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะหลักการใช้ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  มีค่าเท่ากับ 0.74.80  แสดงว่า  นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน  0.7480   หรือคิดเป็นร้อยละ  74.80

               3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะหลักการใช้ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.64  ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด

            โดยสรุป  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะหลักการใช้ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  มีประสิทธิภาพ  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสม  ช่วยพัฒนาการเรียนรู้หลักการใช้ภาษาไทยและสามารถนำไปใช้เป็นความรู้พื้นฐานในการเรียนรู้ในระดับสูงขึ้นไป  อีกทั้งยังสามารถเรียนรู้กับวิชาอื่น  เพื่อให้บรรลุความมุ่งหมายของหลักสูตรได้ผู้เขียน : นางสาวนันทกานต์ สุนา
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านนาซาว
อาทิตย์ ที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560
เข้าชม : 172
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 69 ครั้ง.


วิชาการ 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะหลักการใช้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 5 / พ.ย. / 2560
      รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะหลักการใช้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 5 / พ.ย. / 2560
      การพัฒนาหนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ 7 / ต.ค. / 2560
      การพัฒนาทักษะแบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนประสมคำด้วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (นางสุชฎา ไวแสน) 31 / ส.ค. / 2560
      การพัฒนาทักษะแบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนประสมคำด้วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 31 / ส.ค. / 2560


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
สำนักงานเขตพื้นที่การสึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
511 หมู่ 7 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ