[x] ปิดหน้าต่างนี้
ศูนย์จัดการความรู้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
 


วิชาการ
เรื่อง : การพัฒนาหนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ
สรุปย่อสาระสำคัญ ชื่อเรื่อง           การพัฒนาหนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง  เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่  2  โรงเรียนบ้านแสนสำราญ 

ผู้ศึกษา         นางสาวปนัดดา  อุทัยวัฒน์

ปีการศึกษา      2559

 บทคัดย่อ

                การพัฒนาหนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง  เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็กชั้นอนุบาลปีที่  2  โรงเรียนบ้านแสนสำราญ  มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ  1) พัฒนาหนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง  เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา  ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่  2  โรงเรียนบ้านแสนสำราญ  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของหนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง  ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่  2  โรงเรียนบ้านแสนสำราญ  และ3)  เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาทักษะทางภาษา  ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่  2 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ  ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาคือ  เด็กชั้นอนุบาลปีที่  2  โรงเรียนบ้านแสนสำราญ  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ปีการศึกษา  2559  จำนวน  12  คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษามี 3 ชนิด  ได้แก่ 1) หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง  2)  แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง จำนวน  30  แผน  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน  20  ข้อ  ซึ่งมีค่าความยากตั้งแต่  0.34  ถึง  0.78  และมีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่  0.25  ถึง  0.75  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test  (Dependent  Samples)

            ผลการศึกษาพบว่า

               1.  หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง  เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา  ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่  2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.33/84.17

               2ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน  การเขียนประสมคำด้วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูป  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  มีค่าเท่ากับ 0.6666  แสดงว่า  นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน  0.6666   หรือคิดเป็นร้อยละ  66.66

               3.  เด็กที่เรียนโดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01

           โดยสรุป  การพัฒนาหนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง  เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่  2  มีประสิทธิภาพ  ช่วยพัฒนาการเรียนรู้  สามารถนำไปใช้เป็นความรู้พื้นฐานในการเรียนรู้ในระดับสูงขึ้นไป เพื่อช่วยพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนต่อไปได้         ผู้เขียน : ปนัดดา อุทัยวัฒน์
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านแสนสำราญ
เสาร์ ที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 49
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.


วิชาการ 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาหนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ 7 / ต.ค. / 2560
      การพัฒนาทักษะแบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนประสมคำด้วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (นางสุชฎา ไวแสน) 31 / ส.ค. / 2560
      การพัฒนาทักษะแบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนประสมคำด้วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 31 / ส.ค. / 2560
      การพัฒนาระบบการบริหารงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาค่านิยมหลัก 12 ประการโดยใช้กลยุทธ์การบริหารแบบกลุ่มร่วมมือของโรงเรียนวัดสุทธิมงคล 14 / มี.ค. / 2560
      การพัฒนาระบบการบริหารงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาค่านิยมหลัก 12 ประการโดยใช้กลยุทธ์การบริหารแบบกลุ่มร่วมมือของโรงเรียนวัดสุทธิมงคล 14 / มี.ค. / 2560


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
สำนักงานเขตพื้นที่การสึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
511 หมู่ 7 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ