[x] ปิดหน้าต่างนี้
ศูนย์จัดการความรู้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
 


วิชาการ
เรื่อง : การพัฒนาทักษะแบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนประสมคำด้วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (นางสุชฎา ไวแสน)
สรุปย่อสาระสำคัญ 

บทคัดย่อ 

               การพัฒนาทักษะแบบฝึกทักษะการอ่าน  การเขียนประสมคำด้วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ  1) พัฒนาทักษะการอ่าน  การเขียนประสมคำด้วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูป  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน  การเขียนประสมคำด้วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน  การเขียนประสมคำด้วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  ปีการศึกษา 2559  จำนวน 21 คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษามี 4 ชนิด  ได้แก่ 1) แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนประสมคำด้วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  2)  แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การอ่าน  การเขียนประสมคำด้วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูป จำนวน  16  แผน  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนก (B)  ตั้งแต่  0.24  ถึง  0.65  ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.92  และ  4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน  การเขียนประสมคำด้วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูป  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5  ระดับ จำนวน 15  ข้อ มีค่าอำนาจจำแนก ตั้งแต่ 0.21 ถึง  0.78  และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.94  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

           ผลการศึกษาพบว่า

               1.  แบบฝึกทักษะการอ่าน  การเขียนประสมคำด้วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูป  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.43/83.49

               2ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน  การเขียนประสมคำด้วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูป  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  มีค่าเท่ากับ 0.7433  แสดงว่า  นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน  0.7333   หรือคิดเป็นร้อยละ  73.33

               3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน  การเขียนประสมคำด้วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูป  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1    มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.55  ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด

            โดยสรุป  การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่าน  การเขียนประสมคำด้วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูป  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  มีประสิทธิภาพ  ช่วยพัฒนาการเรียนรู้  สามารถนำไปใช้เป็นความรู้พื้นฐานในการเรียนรู้ในระดับสูงขึ้นไป เพื่อช่วยพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนต่อไปได้  ผู้เขียน : นางสุชฎา ไวแสน
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี
พฤหัสบดี ที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 90
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 49 ครั้ง.


วิชาการ 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะหลักการใช้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 5 / พ.ย. / 2560
      รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะหลักการใช้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 5 / พ.ย. / 2560
      การพัฒนาหนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ 7 / ต.ค. / 2560
      การพัฒนาทักษะแบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนประสมคำด้วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (นางสุชฎา ไวแสน) 31 / ส.ค. / 2560
      การพัฒนาทักษะแบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนประสมคำด้วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 31 / ส.ค. / 2560


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
สำนักงานเขตพื้นที่การสึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
511 หมู่ 7 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ