[x] ปิดหน้าต่างนี้
ศูนย์จัดการความรู้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
 


วิชาการ
เรื่อง : การพัฒนาระบบบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน
บทความ การพัฒนาระบบบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน

The Development of Learning Environment Management System For Bankhwao Wittayayon School

 

วีรยุทธ  ปรุงชัยภูมิ[1]

 

บทคัดย่อ

             การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของระบบบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้โรงเรียนเขว้าวิทยายน ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ระบบบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้พัฒนาระบบบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ และศึกษาผลการใช้ระบบบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้โรงเรียนเขว้าวิทยายน การวิจัยนี้เป็นการพัฒนาระบบ  4 ระยะ ระยะที่ 1 สังเคราะห์องค์ประกอบระบบบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ประเมินองค์ประกอบของระบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน ระยะที่ 2 ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ระบบบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้บริหาร และครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน จำนวน 58 คน ระยะที่ 3 ออกแบบระบบบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินความต้องการจำเป็น (PNImodified) และศึกษาโรงเรียนที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ (best practice) จำนวน 3 โรง ประเมินระบบและคู่มือระบบโดยเทคนิคการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 10 คน และระยะที่ 4 นำระบบไปใช้ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบบันทึก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

           ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

           1. องค์ประกอบของระบบบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ประกอบด้วย ด้านปัจจัยนำเข้า มี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ นโยบายสถานศึกษา บุคลากร งบประมาณ วัสดุในการดำเนินงาน การจัดการ และการมีส่วนร่วม ด้านกระบวนการ มี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ สภาพแวดล้อมในห้องเรียน สภาพแวดล้อมนอกห้องเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยากาศชั้นเรียน การสร้างการเรียนรู้ และการสอนและหลักสูตร ด้านผลผลิต ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ความพึงพอใจของครูและผู้บริหารสถานศึกษา และปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับครู ด้านข้อมูลป้อนกลับ ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ การรายงานผลและข้อเสนอแนะต่อผู้เกี่ยวข้อง และการนำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

           2. สภาพปัจจุบันของระบบบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนโดยรวมมีการดำเนินงานอยู่ในระดับมากและมีสภาพที่พึงประสงค์การดำเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด

           3. ระบบบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนเขว้าวิทยายนประกอบด้วย 6 หน่วยระบบย่อย ได้แก่ สภาพแวดล้อมในห้องเรียน สภาพแวดล้อมนอกห้องเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยากาศชั้นเรียน การสร้างการเรียนรู้ และการสอนและหลักสูตร ด้านปัจจัยนำเข้า ประกอบด้วย นโยบายสถานศึกษา บุคลากร งบประมาณ วัสดุในการดำเนินงาน การจัดการ การมีส่วนร่วม ด้านกระบวนการ ได้แก่ สภาพ แวดล้อมในห้องเรียน สภาพแวดล้อมนอกห้องเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยากาศชั้นเรียน การสร้างการเรียนรู้ และการสอนและหลักสูตร ด้านผลผลิต ได้แก่ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ครูมีความพึงพอใจในระบบบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สำหรับโรงเรียน ผู้บริหารมีความพึงพอใจในระบบบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนเขว้าวิทยายน ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น และด้านข้อมูลป้อนกลับ ได้แก่ การรายงานผลและข้อเสนอแนะต่อผู้เกี่ยวข้องการนำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

           4. ผลการนำระบบบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนที่พัฒนาขึ้นไปใช้ พบว่า ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนมากขึ้น โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ผู้บริหารและครูมีความพึงพอใจ  ต่อระบบบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนเขว้าวิทยายนอยู่ในระดับมาก

 

คำสำคัญ : กระบวนสภาพแวดล้อมการเรียนรู้,   สภาพแวดล้อมในห้องเรียนสภาพแวดล้อมนอกห้องเรียน บรรยากาศห้องเรียนการสร้างการเรียนรู้การสอนและหลักสูตร

 Abstracts.

The purposes of this study were to 1) investigate components of the environment management system in Bankhwao Wittayayon School, 2) explore of the current condition and the desired condition on the learning environment system in Bankhwao Wittayayon School, 3) develop the learning environment management system for Bankhwao Wittayayon School, and 4) apply the learning environment management system for Bankhwao Wittayayon School. This study comprised 4 stages: Stage I- Study of components on the learning environment management system in Bankhwao Wittayayon School, Stage II- Exploration of current conditions and desire conditions on the learning environment management system with the samples of 15 school administrators and 43 teachers, Stage III- Design of the learning environment management system at Bankhwao Wittayayon School done by analyzed PNImodified, studied 3 best practice schools  and system and system’s handbook evaluation using connoisseurship technique by 10 scholars, and Stage IV- Application of the system. Instruments applied consisted of 3 questionnaires, forms of interview and a form of record. To analyze data, percentage, mean and standard deviation were employed.

The findings were as follows:

1. The components of the learning environment management system for Bankhwao Wittayayon School were composed of the following aspects: Input Aspects: school policies, personnel, budget, materials used in an operation, management and participation; Process Aspects: inside-classroom environment, outside-classroom environment, information technology; Product Aspects: an increase in learning achievements among learners, learners obtaining eagerness in learning, learning resources inductive to learners’ learning, satisfaction of teachers and school administrators and interaction between learners and teachers; Feedback Aspects: reports and recommendations to those concerned as well as application of evaluation effects to be improved based on recommendations.

2. The current condition of the system on the learning environment management, as a whole, were at the high level while the desired condition as a whole, were at the highest level.

3. The system of the learning environment management for Bankhwao Wittayayon School consisted of 6 sub-systems: inside-classroom environment, outside-classroom environment, Infor-mation technology as well as instruction and curriculum. Input Aspects: school policies, personnel, budget, materials used in the operation, management and participation; Process Aspects: classroom environment, environment outside the classroom, information technology, classroom atmosphere, creating learning, and teaching and curriculum; Product Aspect: learners gaining higher learning achievements, teachers’ satisfaction toward the system of the learning environment management, good interaction between teachers and learners, school obtaining an increase in learning resources; Feedback Aspects: reports of effects and recommendations to those concerned, application of evaluation effects to be improved based on recommendations.

4. The effects of the application on the developed learning environment management system for Bankhwao Wittayayon School revealed that there were the increasing in the teachers’ interaction with learners, school learning resources, learners’ achievements. In addition, the school administrators’ satisfaction toward the learning environment management system was at the high level.

 

Key Words: Learning environment, Inside-classroom environment, Outside-classroom  environment, Classroom atmosphere, Creating learning, Teaching and Curriculum

 

 [1] ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30ผู้เขียน : นายวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน
พุธ ที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 210
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


วิชาการ 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะหลักการใช้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 5 / พ.ย. / 2560
      รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะหลักการใช้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 5 / พ.ย. / 2560
      การพัฒนาหนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ 7 / ต.ค. / 2560
      การพัฒนาทักษะแบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนประสมคำด้วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (นางสุชฎา ไวแสน) 31 / ส.ค. / 2560
      การพัฒนาทักษะแบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนประสมคำด้วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 31 / ส.ค. / 2560


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
สำนักงานเขตพื้นที่การสึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
511 หมู่ 7 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ