[x] ปิดหน้าต่างนี้
ศูนย์จัดการความรู้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
 


วิชาการ
เรื่อง : รายงานการวิจัยการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ ด้วยเทคนิคการบริหารแบบร่วมกันคิด ( Numbered Heads Together) เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านคลองเค็ม โดยใช้กระบวนการ DRW โมเดล
สรุปย่อสาระสำคัญรายงานการวิจัยการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ ด้วยเทคนิคการบริหารแบบร่วมกันคิด ( Numbered Heads Together) เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านคลองเค็ม กลุ่มโรงเรียนหอคำ - หนองเลิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โดยใช้กระบวนการ DRW โมเดล

 

 

บทคัดย่อ

 

             การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ

 

ด้วยเทคนิคการบริหารแบบร่วมกันคิด ( Numbered Heads Together) เพื่อพัฒนาทักษะ

การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านคลองเค็ม กลุ่มโรงเรียนหอคำ - หนองเลิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โดยใช้กระบวนการ DRW โมเดล การวิจัยครั้งนี้ จึงมีความมุ่งหมาย  1) ศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบร่วมกันคิด

( Numbered Heads Together) เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กระบวนการ DRW โมเดล โรงเรียนบ้านคลองเค็ม  2) ศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบ

การบริหารงานวิชาการแบบร่วมกันคิด ( Numbered Heads Together) เพื่อพัฒนาทักษะ

 

การเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กระบวนการ DRW โมเดล โรงเรียนบ้าน

คลองเค็ม  3) พัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบร่วมกันคิด ( Numbered Heads Together) เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กระบวนการ DRW  โมเดล โรงเรียนบ้านคลองเค็ม  4) ศึกษาความพึงพอใจในรูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบ

ร่วมกันคิด ( Numbered Heads Together) เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียน โดยใช้กระบวนการ DRW โมเดล โรงเรียนบ้านคลองเค็ม  5) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อน - หลังการร่วมกิจกรรมการสอนตามกระบวนการ DRW โมเดล โรงเรียนบ้านคลองเค็ม  6 ) ทดลองใช้และประเมินผลการดำเนินการตามรูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบร่วมกันคิด ( Numbered Heads Together) เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กระบวนการ DRW โมเดล โรงเรียนบ้านคลองเค็ม กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งกำลังเรียนในปีการศึกษา 2556 กลุ่มโรงเรียนหอคำ - หนองเลิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ รวมทั้งสิ้นจำนวน 330 คน จากจำนวน 10 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบทดสอบ

และการประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ โดยผู้เชี่ยวชาญ การหาคุณภาพของ

 

แบบสอบถามโดยการหาค่า IOC (Item Objective Congruence Index) เลือกเฉพาะ

 

ข้อคำถามที่มีค่า IOC .50 ขึ้นไป แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จำนวน

 

5 องค์ประกอบหลัก ค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.87 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ที่ใช้ทดสอบก่อนและหลังการประเมินสมรรถนะการเขียน ใช้กระบวนการ DRW โมเดล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่าย (P) ระหว่าง 0.21 - 0.78 ค่าอำนาจจำแนก (B) ระหว่าง 0.24 - 0.83 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.83 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

ผลการวิจัยพบว่า

 

             1. รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบร่วมกันคิด ( Numbered Heads Together)

เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กระบวนการ DRW โมเดล โรงเรียนบ้านคลองเค็ม ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ 82 ตัวบ่งชี้ คือ  1) ด้านการวางแผนงาน

ด้านวิชาการ  2) ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  3) ด้านการจัดการเรียนการสอน 

4) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  5) ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี  

6) การนิเทศการศึกษา  7) ด้านการวัดผลประเมินผล  และ 8) ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีองค์ประกอบที่ครบสมบูรณ์และนำไปพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนได้

 

             2. ความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบร่วมกันคิด ( Numbered  Heads Together) เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กระบวนการ DRW โมเดล โรงเรียนบ้านคลองเค็ม โดยรวมความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

 

             3. การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบร่วมกันคิด ( Numbered Heads Together) เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กระบวนการ DRW โมเดล โรงเรียนบ้านคลองเค็ม โดยรวมมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก

 

             4. ระดับความพึงพอใจในรูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบร่วมกันคิด ( Numbered  Heads Together) เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กระบวนการ DRW โมเดล โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

 

             5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านคลองเค็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ก่อน - หลังการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนตามกระบวนการ DRW โมเดล มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนประเมินสมรรถนะการเขียนครั้งแรก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

 

 

             6. ผลทดลองใช้และประเมินผลการดำเนินการตามรูปแบบการบริหารงานวิชาการ

 

แบบร่วมกันคิด ( Numbered Heads Together) เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียน

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านคลองเค็ม โดยใช้กระบวนการ DRW โมเดล โดยรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก

 ผู้เขียน : ศศิธร วงศ์ชาลี
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
พุธ ที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559
เข้าชม : 249
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


วิชาการ 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะหลักการใช้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 5 / พ.ย. / 2560
      รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะหลักการใช้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 5 / พ.ย. / 2560
      การพัฒนาหนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ 7 / ต.ค. / 2560
      การพัฒนาทักษะแบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนประสมคำด้วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (นางสุชฎา ไวแสน) 31 / ส.ค. / 2560
      การพัฒนาทักษะแบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนประสมคำด้วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 31 / ส.ค. / 2560


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
สำนักงานเขตพื้นที่การสึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
511 หมู่ 7 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ