[x] ปิดหน้าต่างนี้
ศูนย์จัดการความรู้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
 


วิชาการ
เรื่อง : ผลสำเร็จในการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือสามัญ กลุ่มโรงเรียนโซ่เหล่าทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

ผลสำเร็จในการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือสามัญ กลุ่มโรงเรียนโซ่เหล่าทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

 

บทคัดย่อ 

             การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือสามัญ

 

กลุ่มโรงเรียนโซ่เหล่าทอง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน 9 คน ผู้กำกับลูกเสือสามัญ 105 คน นักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 4 - 6 กลุ่มโรงเรียนโซ่เหล่าทอง จำนวน 435 คน ผู้วิจัยเลือกสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามจำนวน 4 ฉบับ  ประกอบด้วย ฉบับที่ 1 แบบสอบถามผู้บริหารโรงเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียน   การสอนลูกเสือสามัญ ในกลุ่มโรงเรียนโซ่เหล่าทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

บึงกาฬ  ฉบับที่ 2 แบบสอบถามผู้กำกับลูกเสือเกี่ยวกับการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือสามัญในโรงเรียน ฉบับที่  3 แบบสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือสามัญในโรงเรียน ฉบับที่ 4 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียนผู้กำกับลูกเสือนักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อโครงการจัดกิจกรรม

 

การเรียนการสอนลูกเสือสามัญ ในกลุ่มโรงเรียนโซ่เหล่าทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ สรุปผลการวิจัย พบว่า 

 

 

 

 

             1.  ตอนที่  1  การวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

 

                มีผู้บริหารโรงเรียนทั้งสิ้น  จำนวน  9  คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ  80.31  จำแนกตามวุฒิการศึกษาพบว่า  ส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดับปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ  53.54 

 

 

 

จำแนกตามวุฒิทางลูกเสือพบว่าส่วนใหญ่มีวุฒิทางลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง  A.T.C  คิดเป็นร้อยละ  48.82  จำแนกตามประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านลูกเสือ พบว่า  ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การปฏิบัติงานลูกเสือ 20 ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ  45.67 

 

             2.  ตอนที่  2  ผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  นักเรียน  ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือสามัญ  ในกลุ่มโรงเรียนโซ่เหล่าทอง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  (ก่อนพัฒนา) 

 

 

 

                ความสามารถของผู้บริหารโรงเรียนผลการประเมินการกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือสามัญกลุ่มโรงเรียนโซ่เหล่าทองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( 1 =  2.80,  SD1 =  0.97)  ความสามารถของผู้กำกับลูกเสือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือสามัญในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง   ( 1 =  2.60,  SD1 =  0.98)  การมีส่วนร่วมของนักเรียน 

 

การสนับสนุนของผู้ปกครอง  และการสนับสนุนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดกิจกรรมการการเรียนการสอนลูกเสือสามัญ  กลุ่มโรงเรียนโซ่เหล่าทอง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( 1 =  2.70,  SD1 =  1.05)

 

             3.  ตอนที่  3  วิเคราะห์ผลการส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและผู้กำกับลูกเสือ  นักเรียน  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือสามัญในโรงเรียน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  (หลังพัฒนา) 

 

 

 

                ความสามารถของผู้บริหารโรงเรียนในการบริหารกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือสามัญ   ในโรงเรียน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  หลังพัฒนาโดยรวมอยู่ในระดับมาก  ( 2 =  2.80,  SD2 =  0.97)  ความสามารถของผู้กำกับลูกเสือในการจัดกิจกรรมการการเรียนการสอนลูกเสือสามัญในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบึงกาฬ  โดยรวมอยู่ในระดับมาก( 2 =  4.06,  SD2 =  0.94)  การมีส่วนร่วมของนักเรียนการสนับสนุนของผู้ปกครองและ

 

การสนับสนุนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในการจัดกิจกรรมการการเรียนการสอนลูกเสือสามัญ  ในกลุ่มโรงเรียนโซ่เหล่าทอง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( 2 =  3.96,  SD2 =  0.97)

 

             4.  ตอนที่  4  วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยการบริหารจัดการของผู้บริหารโรงเรียน  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือสามัญ  ในกลุ่มโรงเรียนโซ่เหล่าทองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ   

 

 

 

                 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยการบริหารจัดการของผู้บริหารโรงเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือสามัญในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบึงกาฬ  ใน  ด้าน  คือ  ด้านการวางแผน  ด้านการจัดกิจกรรม  ด้านการวัดผลและการประเมินผล  และด้านการรายงานผล  พบว่าหลังพัฒนามีค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (2 =  3.94SD2 = 0.93) อยู่ระดับมาก  สูงกว่าก่อนพัฒนา  ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (1 = 2.80SD1 = 0.97) อยู่ระดับปานกลาง  และมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 

             5.  ตอนที่  5  วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความสามารถของผู้กำกับลูกเสือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือสามัญ  ในกลุ่มโรงเรียนโซ่เหล่าทอง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ           

 

 

 

                 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความสามารถของผู้กำกับลูกเสือในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนลูกเสือสามัญในกลุ่มโรงเรียนโซ่เหล่าทองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  ใน  ด้าน  คือ  ด้านการวางแผน  ด้านการจัดกิจกรรม  ด้านการวัดผลและ การประเมินผล  และด้านการรายงานผล  พบว่าหลังพัฒนามีค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน           (2 =  4.06SD2 = 0.94) อยู่ระดับมาก  สูงกว่าก่อนพัฒนา  ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (1 = 2.60SD1 = 0.98) อยู่ระดับปานกลาง  และมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

 

             6.  ตอนที่  6  วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในด้านการมีส่วนร่วมของนักเรียน  การสนับสนุนของผู้ปกครอง  และการสนับสนุนของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือสามัญในกลุ่มโรงเรียนโซ่เหล่าทองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  ระหว่างก่อนพัฒนากับหลังพัฒนา  ผลการวิเคราะห์  ปรากฏดังนี้   

 

                 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในด้านการมีส่วนร่วมของนักเรียน 

 

 

การสนับสนุนของผู้ปกครอง  และการสนับสนุนของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เกี่ยวกับ

 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือสามัญในโรงเรียน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบึงกาฬ  พบว่า  หลังพัฒนามีค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (2 = 3.96,     SD2 = 0.97)  อยู่ระดับมาก  สูงกว่าก่อนพัฒนา  ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน(1 =  2.70,  SD1 =  1.05) 

อยู่ระดับปานกลาง  และมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  ที่ระดับ  .05

 

             7.  ตอนที่  7  วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียน  ผู้กำกับลูกเสือ  นักเรียน  ในด้านสภาพแวดล้อม  ด้านปัจจัย  ด้านกระบวนการ  และด้านผลผลิตต่อการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือสามัญ  ในกลุ่มโรงเรียนโซ่เหล่าทอง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดังนี้

                 - ความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียน  ผู้กำกับลูกเสือ  นักเรียน  ผู้ปกครอง  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีความคิดเห็นต่อผลการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือสามัญ  ในกลุ่มโรงเรียนโซ่เหล่าทอง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (= 4.68,  SD =  0.76)  

 ผู้เขียน : บุญเกษม วงศ์ชาลี
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การสึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
พุธ ที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559
เข้าชม : 248
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


วิชาการ 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะหลักการใช้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 5 / พ.ย. / 2560
      รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะหลักการใช้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 5 / พ.ย. / 2560
      การพัฒนาหนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ 7 / ต.ค. / 2560
      การพัฒนาทักษะแบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนประสมคำด้วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (นางสุชฎา ไวแสน) 31 / ส.ค. / 2560
      การพัฒนาทักษะแบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนประสมคำด้วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 31 / ส.ค. / 2560


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
สำนักงานเขตพื้นที่การสึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
511 หมู่ 7 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ