[x] ปิดหน้าต่างนี้
ศูนย์จัดการความรู้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
 วิชาการ
5 / พ.ย. / 2560
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะหลักการใช้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
บทคัดย่อ อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 69 ครั้ง.
วิชาการ
5 / พ.ย. / 2560
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะหลักการใช้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
บทคัดย่อ อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 45 ครั้ง.
วิชาการ
7 / ต.ค. / 2560
การพัฒนาหนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ
บทคัดย่อ อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
วิชาการ
31 / ส.ค. / 2560
การพัฒนาทักษะแบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนประสมคำด้วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (นางสุชฎา ไวแสน)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ บทคัดย่อ อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 49 ครั้ง.
วิชาการ
31 / ส.ค. / 2560
การพัฒนาทักษะแบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนประสมคำด้วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ บทคัดย่อ อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 19 ครั้ง.
วิชาการ
14 / มี.ค. / 2560
การพัฒนาระบบการบริหารงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาค่านิยมหลัก 12 ประการโดยใช้กลยุทธ์การบริหารแบบกลุ่มร่วมมือของโรงเรียนวัดสุทธิมงคล
การพัฒนาระบบการบริหารงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาค่านิยมหลัก 12 ประการโดยใช้กลยุทธ์การบริหารแบบกลุ่มร่วมมือของโรงเรียนวัดสุทธิมงคล อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
วิชาการ
14 / มี.ค. / 2560
การพัฒนาระบบการบริหารงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาค่านิยมหลัก 12 ประการโดยใช้กลยุทธ์การบริหารแบบกลุ่มร่วมมือของโรงเรียนวัดสุทธิมงคล
การพัฒนาระบบการบริหารงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาค่านิยมหลัก 12 ประการโดยใช้กลยุทธ์การบริหารแบบกลุ่มร่วมมือของโรงเรียนวัดสุทธิมงคล อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
วิชาการ
11 / ม.ค. / 2560
การพัฒนาระบบบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน
การพัฒนาระบบบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
วิชาการ
1 / ธ.ค. / 2559
Assessment Project Development Learning Process to Quality Learning of Noungplubwittaya School
Assessment Project Development Learning Process to Quality Learning of Noungplubwittaya School อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
วิชาการ
23 / พ.ย. / 2559
การพัฒนาการอ่านและการเขียนคำยาก โดยใช้แบบฝึกทักษะ ตามหนังสือเรียนภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
การพัฒนาการอ่านและการเขียนคำยาก โดยใช้แบบฝึกทักษะ ตามหนังสือเรียนภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
วิชาการ
23 / พ.ย. / 2559
การพัฒนาการอ่านและการเขียนคำยาก โดยใช้แบบฝึกทักษะ ตามหนังสือเรียนภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
การพัฒนาการอ่านและการเขียนคำยาก โดยใช้แบบฝึกทักษะ ตามหนังสือเรียนภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
วิชาการ
9 / พ.ย. / 2559
รายงานการวิจัยการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ ด้วยเทคนิคการบริหารแบบร่วมกันคิด ( Numbered Heads Together) เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านคลองเค็ม โดยใช้กระบวนการ DRW โมเดล
รายงานการวิจัยการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ ด้วยเทคนิคการบริหารแบบร่วมกันคิด ( Numbered Heads Together) เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านคลองเค็ม กลุ่มโรงเรียนหอคำ - หนองเลิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกา อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
วิชาการ
9 / พ.ย. / 2559
ผลสำเร็จในการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือสามัญ กลุ่มโรงเรียนโซ่เหล่าทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ผลสำเร็จในการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือสามัญ กลุ่มโรงเรียนโซ่เหล่าทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
วิชาการ
27 / ต.ค. / 2559
การพัฒนากระบวนการบริหารงานแบบ “4As” เพื่อสร้างเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21
การพัฒนากระบวนการบริหารงานแบบ “4As” เพื่อสร้างเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21 อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
วิชาการ
27 / ต.ค. / 2559
กระบวนการบริหารงานวิชาการแบบ “POIRS”เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางพัฒนา
กระบวนการบริหารงานวิชาการแบบ “POIRS”เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางพัฒนา อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
วิชาการ
27 / ต.ค. / 2559
กระบวนการบริหารงานวิชาการฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วม “2AUIDE” เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่ผู้เรียนอย่างยั่งยืน
กระบวนการบริหารงานวิชาการฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วม “2AUIDE” เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่ผู้เรียนอย่างยั่งยืน อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
วิชาการ
26 / ต.ค. / 2559
การพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ การเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิผล
การพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ การเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิผล อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
วิชาการ
20 / ต.ค. / 2559
การพัฒนากระบวนการบริหารงานบุคคลบนฐานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างเสริมสมรรถนะ และการจัดการเรียนการสอนสู่ผู้เรียนอย่างเข้มแข็ง
Development of Personal Management Process based on Sufficiency Economy for Enhancing of Competency and Instructional toward Students to Sustainability. อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
วิชาการ
12 / ก.ย. / 2559
การพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างเสริมการจัดการเรียนการสอนสู่ผู้เรียนอย่างยั่งยืน
การพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างเสริมการจัดการเรียนการสอนสู่ผู้เรียนอย่างยั่งยืน อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
10 / ส.ค. / 2559
นักเรียน ชั้น ป.5 ขยันเรียนและเก่งถีบจักยานมาเรียน
นักเรียน โรงเรียนบ้านนาสิงห์ ชั้น ป.5 ขยันเรียนและเก่งถีบจักยานมาเรียน 3-4 กิโลเมตรอาศัยในสวนยาง อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การสึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
511 หมู่ 7 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ